ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Research Article: The Attitude and Intention of Consumers in Buying Economic Cars in Bangkok Area
ผู้เขียน/Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา | Assist. Prof. Dr. Benjawan Bowonkulpa
Email: benjawan@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Business Administration in Marketing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ สยามวิชาการ ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 25 พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

การอ้างอิง/citation

เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 15(25), 68-79.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 400 คน คือ ผู้ซื้อหรือ ผู้กำลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท ความต้้งใจซื้้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน คือ ด้านอัตราการประหยัดน้ำมัน ขนาดของเครื่องยนต์ มาตรฐานความปลอดภัย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตามลำดับ ด้านคุณสมบัติเสริมรถยนต์ 5 ลำดับแรกคือ เกียร์อัตโนมัติระบบนำทาง GPS กระจกมองข้างพับแบบอัตโนมัติระบบป้องกันขโมยรถยนต์และระบบเบรกแบบ ABS ตามลำดับ ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตามลำดับความสำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ราคา และช่องทางการจัดจำหน่าย

คำสำคัญ: ทัศนคติ, ความตั้งใจซื้อ, รถยนต์ประหยัดพลังงาน


ABSTRACT

The objective of this research was to study consumer’s attitude and Intention to buy ecocars of working-age consumers in Bangkok. The samples were 400 respondents who purchased or planed to buy eco cars. Questionnaires were used as tools to collect data. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation. The field survey ran between July and August 2012.

The research findings illustrated that:

Most respondents were male, had age between 21 and 30 years old, had bachelor’s degree educational background, had single status, and worked for corporate. They had average monthly around 10,001 to 20,000 baht.

Intention to buy eco cars was fuel efficiency, size of engine, safety standards, and control of carbon dioxide emission, respectively. Per accessories of eco cars, respondents considered automatic transmission, global positioning system (GPS), power folding side mirrors, theft-prevention system, anti lock braking system, respectively. Attitudes on marketing mix that affected the decision to buy were product, promotion, price, and place, respectively.

Keywords:  attitude, intention to buy, eco cars.


ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | The Attitude and Intention of Consumers in Buying Economic Cars in Bangkok Area

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 299
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print