ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Last modified: May 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The critical success factors of management in primary world-class standard school under the Basic Education Commission
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
Miss.Phanwadee Pamuta
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์, ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
Asst.Prof.Dr.R.Adm.Supathra Urwongse, Asst.Prof.Dr.Chayapim Usaho
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

พรรณวดี ปามุทา. (2559). ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

The purpose of this research was to study the level of success and analyze factors that affect success in management Primary World-Class Standard school under office of the Basic Education Commission. The Method for this research was descriptive research. The conceptual framework of education. used 10 determine the groups of factors and Elements of success in management Primary World-Class Standard school Quality Award criteria under Office of the Basic Education Commission.(OBECQA) Research samples were Director, Deputy Director or Head of Academic Affairs and Head of Learning Group 81 schools include 810 contributors. The tool used to collect the data was a questionnaire asking about success and analyze factors that affect success in management school whit a confidence value equal to 0.95. The research data were analyzed using descriptive statistics and step wise multiple regression analysis.

The results of this rcscarch were :

1. The level of success in management Primary World-Class Standard school overall on a very high level. The Sll’ategic planning category has the highest success level and measurement, analysis and knowledge management have the lowest success level. When considering the level of success, the outcome categories. Financial and performance has the highest success level and curriculum and learning process have the lowest.

2. There are 4 factors affected of the Critical Success Factor ofmanagernem Primary World-Class Standard school overall (R = 0.856, R2 = 0.733) statistically significant at the 0.01 Classified as External factors affected of the Critical Success Factor of management school max is external environment and the lowest is nature of the person involved. Internal factors affected of the Critical Success Factor of management school max Is policy and practice and the lowest is goal and could be explicated as the variables of success in school management at 73.30%

Keywords:  Management in world-class standard school.


ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 164
Previous: การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Next: การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ