การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Development of the organization system for the effectiveness of Special education center Under the Office of Special Education Bureau
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนนท์ วีรธนนท์
Mr. Thanon Veerathanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด, ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
Assoc. Prof. Boonmee Nenyod, Ph.D., Somsak Donprasit, Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

ธนนท์ วีรธนนท์. (2559). การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Veerathanon T. (2016). Development of the organization system for the effectiveness of Special education center Under the Office of Special Education Bureau. (Doctoral dissertation). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ และพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามข้อมูลจาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูหัวหน้างาน 4 กลุ่มงาน และครูผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้ โปรแกรม LISREL นำผลที่ได้มาพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Omstein (2008 ) มีการตรวจสอบความเป็นไปได้และความสอดคล้องของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และภาวะผู้นา ของผู้บริหาร สา หรับประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย คุณภาพการปฏิบัติงานของครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และความเจริญงอกงามของนักเรียนหรือพัฒนาการของนักเรียน ตามลำดับ องค์ประกอบของระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Input) ระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีปัจจัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ และคุณลักษณะครู ด้านการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติ ประกอบด้วยงบประมาณ การติดต่อสื่อสาร และร ะบบบริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ และด้านภาวะผู้นา ของผู้บริหาร ประกอบด้วย ความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร กระบวนการ ส่งผ่าน (Transformation process)ของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีปัจจัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ทักษะ / ความสามารถ และแรงจูงใจ ด้า นการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติประกอบด้วย การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ด้านการจัดการเรียนรู้และส ภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การบูรณาการสาระในหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอกสถานศึกษา และด้านภาวะผู้นา ของผู้บริหาร ประกอบด้วย ความสามารถ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทักษะการบริหาร และพฤติกรรมผู้นำผลผลิต (Outputs)ได้แก่ ความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย คุณภาพการปฏิบัติงานของครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ ความเจริญงอกงามของนักเรียนหรือพัฒนาการของนักเรียน

คำสาคัญ: การพัฒนาระบบองค์การ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผล, ศูนย์การศึกษาพิเศษ


Abstract

The purpose of this study were to analyzed factors affecting the effectiveness of special education center, and to develop an organizational system for the effectiveness of the special education center under the Office of Special Education Administration Bureau by using descriptive method. Data were collected throughquestionnairefrom chairpersons of school board, director and deputy directors of special education center, head teachers, and teachers. Data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and coefficients correlation through the LISREL program. Furthermore theresultswill be analyzed for developing an organizational system for the effectiveness of special education center throughapplying the system theory of Lunenburg and Qmstein (2008), then the organizational system were validated by experts through focus group technique. The research results showed as follows :

Factors affecting the effectiveness of special education center composed of teachers and educational personnel, administration and an implementation, community participation, instruction and instructional environments, and institutional administrators leadership. The effectiveness of the special educational centercomposed ofquality of teacher’s performances, teacher’s satisfaction, and learner’s developments.

An organizational system in each components showed as follows :

Input component. An input of an organizational system for the effectiveness of special education center related to teachers and educational personnel included teacher’s knowledge and experiences, and teacher’s characteristics; administration and implementation included budget, communications system, and administrative system; community participation included school board member participation; instruction and instructional environment included inschool learning resourcecenter media technology, and buildings and ground; institutional administrator leadership included administrator’s moral, virtue, and modeling.

Transformational process component. A transformational process of an organizational system for the effectiveness of special education center related to teachers and educational personnel included teacher’s competencies and skills, and motives; administration and an implementation included strategic management. And changemanagement; community participation included resource allocation; instruction and instructional environment included curriculum content integration, utilization of educational technology, and utilization of external learning resource center and local wisdom; institutional administrator leadership included policy implementation ability, administrator’s skill and behavior.

Output component. An output of an organization system is the effectiveness of special education center composed of quality of teacher’s performance, teacher’s satisfaction, and learner’s developments.

Keywords:  Organizational system development,Factorsaffecting theeffectiveness, Special Education Centers.


การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1691
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles