สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
Competency of the Secondary School Administrators attending  in World Class Standards of Excellence Project under the Office of the Northern Region Education Service Area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ทิพวัลย์  อ่างคำ
Miss Thipphawan  Angkhum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอื้อวงศ์, ดร.นลินี  สุตเศวต
Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse,WRTN.,Ph.D., Nalinee Sutsavade.,Ph.D
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

ทิพวัลย์  อ่างคำ. (2561). สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Angkhum T. (2018). Competency of the secondary school administrators attending in world class standards of excellence project under the Office of the Northern Region Education Service Area. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็น เลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลที่มีขนาดต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารและครู จำนวน 30 โรงเรียน จาก 10 เขต จำนวน 1,572 คน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจำนวน 22 คน และครูจำนวน 284 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1.สมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =  4.84) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.87) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (x̅ = 4.86)

2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกัน

3.เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: สมรรถนะ, ผู้บริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล


Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the competency of secondary school administrators attending the World Class Standards for excellence Project, 2)  to compare the overall opinions of the administrators and teachers attending in the project, 3) to compare the opinions of the administrators and teachers teaching in large size and middle size schools. The stratified random sampling was used in 30 schools from 10 districts the total 1,572 people in the Northern Region Education Area. The samples studied were 22 secondary school administrators and 284 teachers attending in the World Class Standards of Excellence Project. The instrument used in this study was a questionnaire. Statistical used in this study was average standard deviation and analyzed by t-test. The research findings were as follows:

  1. The competency of secondary school administrators attending the World Class Standards for excellence Project: overall performance was at a high level (x̅ = 4.87), the core competency was at the highest level (x̅ = 4.88), the functional competency and the management competency at highest level (x̅ = 4.87).
  2. Comparison of the overall opinions of the administrators and teachers attending in the project: There was no significantly different.
  3. Comparison of the opinions of the administrators and teachers teaching in large size and middle size schools: there was no significantly different.

Keywords: Competency, Administrators, Secondary School World Class Standards for excellenc.


สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ / Competency of the Secondary School Administrators attending  in World Class Standards of Excellence Project under the Office of the Northern Region Education Service Area

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 867
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles