ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Last modified: October 6, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The critical success factors of management in primary world-class standard school under the Basic Education Commission
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
Miss.Phanwadee Pamuta
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์, ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
Asst.Prof.Dr.R.Adm.Supathra Urwongse, Asst.Prof.Dr.Chayapim Usaho
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

พรรณวดี ปามุทา. (2559). ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ใช้กรอบแนวคิด หลักของนักการศึกษาในการกําหนดกลุ่มปัจจัย และใช้องค์ประกอบความสําเร็จในการบริหาร จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBECQA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ โรงเรียนหรือหัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา จํานวน 810 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล และปัจจัยความสําเร็จของโรงเรียน ซึ่งมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีระดับความสําเร็จสูงสุด และหมวดการ วัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้มีระดับความสําเร็จต่ําสุด เมื่อพิจารณาระดับความสําเร็จ หมวดผลลัพธ์การบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา พบว่า ผลลัพธ์ด้าน การเงิน และสมรรถนะการให้บริการ มีระดับความสําเร็จสูงสุด และผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้มีระดับความสําเร็จต่ําสุด
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ประถมศึกษาโดยรวม (R = 0.856 , R = 0.733) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 4 ปัจจัย จําแนกเป็น ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุดคือ สภาพแวดล้อมภายนอก และต่ําสุดคือ ลักษณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุดคือ นโยบายและการปฏิบัติ และต่ําสุดคือ เป้าหมาย โดยปัจจัยทุกตัวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ประถมศึกษาได้ร้อยละ 73.30


Abstract

The purpose of this research was to study the level of success and analyze factors that affect success in management Primary World-Class Standard school under office of the Basic Education Commission. The Method for this research was descriptive research. The conceptual framework of education. used 10 determine the groups of factors and Elements of success in management Primary World-Class Standard school Quality Award criteria under Office of the Basic Education Commission.(OBECQA) Research samples were Director, Deputy Director or Head of Academic Affairs and Head of Learning Group 81 schools include 810 contributors. The tool used to collect the data was a questionnaire asking about success and analyze factors that affect success in management school whit a confidence value equal to 0.95. The research data were analyzed using descriptive statistics and step wise multiple regression analysis.

The results of this rcscarch were :

1. The level of success in management Primary World-Class Standard school overall on a very high level. The Sll’ategic planning category has the highest success level and measurement, analysis and knowledge management have the lowest success level. When considering the level of success, the outcome categories. Financial and performance has the highest success level and curriculum and learning process have the lowest.

2. There are 4 factors affected of the Critical Success Factor ofmanagernem Primary World-Class Standard school overall (R = 0.856, R2 = 0.733) statistically significant at the 0.01 Classified as External factors affected of the Critical Success Factor of management school max is external environment and the lowest is nature of the person involved. Internal factors affected of the Critical Success Factor of management school max Is policy and practice and the lowest is goal and could be explicated as the variables of success in school management at 73.30%

Keywords:  Management in world-class standard school.


ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1150
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles