แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ
The luggage tag for preventing lost luggage
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ
Mr. Vaikun Traiyachot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms.Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ไวกูณฐ์ ไตรยโชติ. (2561). แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีผู้เข้าพักเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการบริการอยู่ตลอด ซึ่งทางผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานในแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) จากการฝึกงานผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้เข้าพักนั้นลืมสัมภาระของตนเองไว้ที่โรงแรม ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะทำแท็กติดกระเป๋าตัวใหม่ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการลืมสัมภาระของผู้เข้าพัก โดยมีการนำแท็กตัวเก่าที่ใช้อยู่นั้นมาปรับเปลี่ยน เพื่อลดปัญหาการลืมสัมภาระ
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานแท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ ทางผู้จัดทำได้มีการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในโรงแรมและผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อทำให้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อแท็กติดกระเป๋าจำนวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเป็น 4.15 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยแท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ มีขนาดและความสะดวกในการใช้ปฏิบัติงานจริง อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานของแผนกยกสัมภาระได้เก็บตัวอย่างและข้อเสนอนี้ไว้ เพื่อประยุกต์ใช้จริงในอนาคต

 

คำสำคัญ: แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ


Abstract

W Bangkok Hotel is a five-star hotel with a large number of guests. This requires guest services throughout their stay. As a result, the organizer had practiced in Welcome Ambassador Department at this hotel. From the apprenticeship, the organizer had remarked the problem of forgetting luggage by guests who stayed in the hotel. Therefore, the organizer had an idea to make new luggage tags by modifying old luggage tags to reduce the problem of forgetting luggage.
In order to study the results of the project of the luggage tag for preventing lost luggage, the organizer has distributed questionnaires to hotel staffs and guests in the hotel in order to study the satisfaction with 15 sets of luggage tags. The overall results of the questionnaires represented a mean of 4.15 with a very satisfied level of satisfaction. The results indicated that the luggage tag for preventing lost luggage had a proper size and ease of actual usage. However, the supervisor of Welcome Ambassador Department has collected these samples and noted the suggestion to be applied practically in the future.

 

Keywords:  Luggage tag, Five-star hotel, W Bangkok Hotel.


แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ / The luggage tag for preventing lost luggage

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 405
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print