ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ร้าน The Prints ของ บริษัท ดิจิตอล รูม โซลูชั่นจำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ร้าน The Prints ของ บริษัท ดิจิตอล รูม โซลูชั่นจำกัด
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ร้าน The Prints ของบริษัท ดิจิตอล รูม โซลูชั่นจำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The step of making website Digital Room Solution Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นางสาววัจนารัตน์ นามเที่ยง               5604600191

นางสาวกานติมา วิริยะช่วงโชติ           5604640119

ภาควิชา

การโฆษณา                                   

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code