ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

Last modified: August 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
The Relationship between The Saving Plan Behavior and Saving Plan for Retirement : A Case Study of The Steel Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางอลินฐิดา ภูสินคุณานันท์
Mrs. Alintida Phusinkunanan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและการธนาคาร
Financial and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อลินฐิดา ภูสินคุณานันท์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | The Relationship between The Saving Plan Behavior and Saving Plan for Retirement : A Case Study of The Steel Public Company Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 88
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์