ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์

Last modified: August 30, 2020
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์
Factors Affecting Line Stickers Buying Decision of Southeast Asia University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจมาพร จาตุรงค์สกุล
Miss Benjamaporn Jaturongsakuln
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

เบญจมาพร จาตุรงค์สกุล. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ | 

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 602
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code