บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

Last modified: June 15, 2023
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อบทความ: บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้เขียน: ดร. ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ | Dr. Thaksin Jansing
Email: thaksin.jan@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
แหล่งเผยแพร่: วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ปีที่ 22 ฉบับที่ 127 (มีนาคม – เมษายน 2566) หน้า 49 – 62.

การอ้างอิง

ทักษิณ จันทร์สิงห์. (2566). บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน, 22(127), 49 – 62.


บทคัดย่อ

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกและประเทศไทย ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาตามระบบบริการสุขภาพ มีบางกรณีที่ผู้ป่วยมะเร็งอาจเข้ามาพบกับเภสัชกรชุมชน ด้วยอาการเจ็บป่วยทั่วไป อาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งหรือผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในร้านยา เภสัชกรควรทำการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเหมาะสมตามหลักการของ IESAC และควรหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยาเดิมของผู้ป่วยที่ใช้รักษามะเร็ง ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์การรักษามะเร็งลดลง หรือเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น อีกทั้ง เภสัชกรชุมชนสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง การให้คำแนะนำเรื่องการลดหรือเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การบอกอาการหรือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็ง และการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น

คำสำคัญ: เภสัชกรชุมชน, มะเร็ง, อันตรกิริยาระหว่างยา, ผลข้างเคียงจากการใช้ยา.


บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 122
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code