ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)สาขาศาลายา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)สาขาศาลายา
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)สาขาศาลายา

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of special activities for promoting shopping mall in The Sense of Orchid 2015 theme by Central Pattana Public Co., Ltd, Salaya branch 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวภรัณยา ทองประดิษฐ์  5504600250 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29