ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้างาน The Sense of Orchid 2015 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The special procedure coordinate activity for promote The Sense of orchid 2015 at Central Pattana Public Company Limited (CPN) SALAYA 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวทวิาพร เจียรพาณิชย์พงศ์ 5504600246 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22