ระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส

Last modified: April 17, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: ระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส
Title: The Slip Energy Recovery Drive System using The Three-Phase Matrix Converter
ผู้วิจัย:
Researcher:
ประสพโชค โห้ทองคํา, สันติสุข สว่างกล้า และสถาพร เสือเทศ Prasopchok Hothongkum, Santisuk Swagkla and Sataporn Suathed
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
สาขาที่สอน:
Major:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
นำเสนอและตีพิมพ์ใน proceedings ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 (หน้า 166-169) วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 | The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46) (pp.166-169)  คลิก  proceedings

บทคัดย่อ

   บทความนี้นำเสนอระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟสในระบบที่มีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียว วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟสที่ใช้ในระบบประกอบด้วยสวิตช์สองทิศทางจำนวน 9 ชุด ประกอบด้วยไดโอดบริดจ์ 4 ตัวต่อกับไอจีบีที 1 ตัว วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟสเชื่อมต่อระบบกับส่วนวงจรด้านโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบ wound-rotor ผลการจำลองได้แสดงรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ส่วนต่างๆ ของระบบ นอกจากนั้นยังแสดงความเร็วรอบและแรงบิดของระบบด้วย ผลการจำลองเป็นไปในทิศทางที่ดี

Keywords: การกู้คืนพลังงานสลิป, วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส, มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบ wound-rotor


Abstract

This paper presents the Slip Energy Recovery Drive System using the Three-Phase Matrix Converter that is a single-stage electric power conversion. This Three-Phase Matrix Converter are composed with the 9-bi-directional switches which each switch are the 4-power diodes and 1-IGBT. The Three-Phase Matrix Converter is connected with the rotor side of the wound-rotor induction motor. The simulation results are the waveform of the voltage and current in each part. Moreover, the speed and torque of the wound-rotor induction motor are shown in these results. These results are good agreement.

Keywords: Slip Energy Recovery, Three-Phase Matrix Converter, Wound-Rotor Induction Motor.


The Slip Energy Recovery Drive System using The Three-Phase Matrix Converter . 2566 (2023). ระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส. บทความ (Paper). Advisor: ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology, วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering,วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code