การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่

Last modified: April 17, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่
Title: Speed Control of Three-Phase Induction Motor with Three-Phase Matrix Converter using V/f Constant Method
ผู้วิจัย:
Researcher:
สันติสุข สว่างกล้า, ประสพโชค โห้ทองคํา และ สถาพร เสือเทศ – Santisuk Swagkla, Prasopchok Hothongkum and Sataporn Suathed
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
สาขาที่สอน:
Major:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
นำเสนอและตีพิมพ์ใน proceedings ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 (หน้า 170-173) วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 | The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46) (pp.170-173)  คลิก  proceedings

บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟสด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟสที่มีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรงโดยใช้หลักการแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟส วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟสใช้สัญญาณขับนำสวิตช์สองทิศทางแบบ SPWM ที่อัตราการม็อดเท่ากับ 0.8 สามารถปรับความถี่เอาท์พุทเท่ากับ 12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟส ผลการจำลองได้แสดงรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านอินพุทและเอาท์พุท พร้อมทั้งแสดงกราฟค่าแรงบิดและความเร็วรอบที่ทุกค่าความถี่เอาท์พุท ซึ่งผลการจำลองเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อใช้ในการสร้างระบบต้นแบบต่อไป

Keywords: มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟส, วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส, การควบคุมแบบแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่


Abstract

This paper presents the Three-Phase Induction Motor Drive System with Three-Phase Matrix Converter is use the directly conversion from the utility. The V/f method can be used to speed control of the three-phase induction motor. The SPWM signal are control the bi-directional switches in the Three-phase Matrix Converter at 0.8 modulation index. The output frequencies can be adjusted for the speed control of three-phase induction motor at 12.5Hz, 25Hz, and 50Hz. The simulation results are the input voltage and input current waveforms which the output voltage and output current waveforms can be shown in these results. Moreover, the speed and torque are in this paper at each frequency. These results are good agreement.

Keywords: Three-Phase Induction Motor, Three-Phase Matrix Converter, V/f Control Method


Speed Control of Three-Phase Induction Motor with Three-Phase Matrix Converter using V/f Constant Method. 2566 (2023). การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่. บทความ (Paper). Advisor: ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology, วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering,วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print