การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Last modified: February 8, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min

Title:
The Study of Service Marketing Mix Factors Affecting the Selection of Kiatnakin Phatra Bank Debit Cards in Silom Branch Bangrak District, Bangkok

ชื่อโครงการ:
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Author:
Thinnaphat Theerakul

ชื่อผู้วิจัย:
ทินภัทร ธีระกุล

Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree:
การจัดการการตลาด – Marketing Management

Major:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year:
2566 (2023)

Published:
การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 9, 16 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 377-393 | NCIBE 2022 National Conference in Innovative Business and Entrepreneuship, pp.297-310 https://www.thaiejournal.com/proceedings-in-thai-2022-2/   PDF


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทรมีความสวยงาม สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้โดยสะดวก ลดการพกพาเงินสด ด้านราคา (Price) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดตู้ต่างธนาคาร มีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) จำนวนสาขามีเพียงพอและสามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และจำนวนตู้กดเงินสดเพียงพอในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทรด้านบุคลากร (People) พนักงานมีความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธนาคารมีการจัดสถานที่ให้บริการปลอดโปร่งเหมาะสม รวมถึงสถานที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย ด้านกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนในการสมัครบัตร เดบิตไม่ซับซ้อน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรเดบิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับการตัดสินใจใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพราะมีโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพราะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เคยใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร

คำสำคัญ: บัตรเดบิต, ธนาคาร, บัตรเดบิตธนาคารเกียรตินาคินภัทร


Abstract

This qualitative research had the purpose to study the service marketing mix factors affecting the selection of debit cards, of Kiatnakin Phatra Bank, Silom Branch, Bang Rak District, Bangkok. Data collection  used  a sample group of customers who use debit card products of Kiatnakin Phatra Bank. With in-depth interviews, the results showed that Service Marketing mix factors were: Product aspect of Kiatnakin Phatra Bank debit card is beautiful and can be used instead of cash to purchase goods and services conveniently. It reduces carrying cash; price (Price), registration fee, annual fee, and fee for cash withdrawals from other bank ATMs is appropriate; In terms of distribution channels (Place), the number of branches is sufficient and able to support the use of services thoroughly, and the number of ATM machines is sufficient to provide services; In terms of marketing promotion (Promotion), there were interesting promotions such as free gifts when applying for a Kiatnakin Phatra debit card; Personnel (People), employees have knowledge and expertise in debit card products presented to users;  Physical, the Bank has a clear and suitable service location, and the property is clean and tidy; Process: There are no complicated procedures for applying for a debit card, and troubleshooting issues with debit cards is quick.

Keywords: debit card, bank, Kiatnakin Phatra Bank Debit Card


การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | The Study of Service Marketing Mix Factors Affecting the Selection of Kiatnakin Phatra Bank Debit Cards in Silom Branch Bangrak District, Bangkok

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 190
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code