คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์

Last modified: February 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์
The Vocabulary and Step for work in Logistics
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกริกไกร เลิศดำรงสุข
Mr. Kirkkrai Loetdamrungsuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

เกริกไกร เลิศดำรงสุข. (2559). คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ แพร่หลาย และ มีความจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำโครงงานจึงเริ่มการกระทำโครงงานเล่มนี้ เพราะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษารายระเอียด และขั้นตอนในการทำธุรกิจด้านการขนส่งระหว่างประเทศ หรือ Logistic เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ แบบทางทะเล และทางอากาศ จะมีขั้นตอนที่ละเอียด และ ในแต่ละขั้นตอน ห้ามเกิดความผิดพลาด

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง “คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์” โดยใช้โอกาสที่ได้ฝึกงานที่บริษัท Lion Trans.Co.,Ltd. เป็นเวลา 4 เดือน ได้ฝึกฝน และ พัฒนาตนเอง รวมถึงศึกษาขั้นตอน การทำงานต่างๆ และ รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงานด้านโลจีสติกส์ และ การจัดการธุรกิจด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

ผลจากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ การติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท ที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายและไม่เกิดข้อผิดพลาด ทุกขั้นตอนจึงมีความสำคัญและ ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เอาไว้ในโครงงานเล่มนี้

คำสำคัญ: โลจิสติกส์, ขั้นตอนสำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์


Abstract

At present, international transportation business is widespread and is very important to import-export business. So I do this project to study detail and procedure of international transportation business or logistics and clearly understand the operational procedure even though international transportation management, both sea freight and air freight, has complex procedure and any error has not o be occurred at each procedure.

I had done cooperative education project on “Terms and important procedure for logistics operation” from training at Lion Trans Co., Ltd. for 4 months. I was trained and developed myself by studying the procedure, operation and collecting important information e.g. specific terms used in logistics operation and international transportation business.

From my practice at this company, I learned and understood the operational procedure in international transportation business, communication and coordination to other department including business management as the target and no any error. This makes all procedures important and I collected necessary information in this project.

Keywords: logistics, important procedure for logistics operation.


คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์ /  The Vocabulary and Step for work in Logistics

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advior

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 815
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code