คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

Last modified: February 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก
Smart Freight Manual for Export Documentation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลชนก ช้างเจริญ
Miss Kamonchanok Changcharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กมลชนก ช้างเจริญ. (2559). คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก โดยบริษัทจะเป็นเสมือนตัวแทนผู้ส่งออก ค่อยจัดการอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ส่งออก ประสานงานตรงจากสายการบิน สายเรือ การท่าเรือต่างๆ เรียกว่าบริษัทเฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด ขนส่งแบบครบวงจร ซึ่งการทำการส่งออกและนำเข้าจะต้องมีการจัดเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใบกำกับสินค้า ( INVOICE ) เอกสารการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT ) และเอกสารอีกมากมาย

ขณะที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจ ณ.บริษัทเฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด ขณะนั้นบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานการจัดเอกสารนำเข้าและส่งออก จากการใช้สมุดบันทึกเอกสารต่างๆ มาเป็นการใช้โปรแกรม SMARTFREIGHT เป็นโปรแกมสำเร็จรูปในการใช้ทำเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้พนักงานที่ไม่เคยใช้โปรแกรม SMARTFREIGHT เกิดความไม่เข้าใจ ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้งานออกมาผิดพลาดและล่าช้า อีกทั้งผู้จัดทำได้รับโอกาสจากทางบริษัทเฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนของพนักงานเข้าเรียนรู้การใช้โปรแกรม เพื่อนำมาสอนแก่พนักงาน ผู้จัดทำจึงคิดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือตัวช่วยให้ความรู้กับพนักงานนาการใช้โปรแกรม SMARTFREIGHT จัดทำเอกสารการส่งออก

ผลของการทำโครงงานนี้ ช่วยเป็นความรู้ใหม่ให้แก่พนักงานให้พนักงานในบริษัท เพื่อลดความผิดพลาดให้การทำงานราบรื่นอีกด้วย


Abstract

Freighfast Service Co., Ltd. run an import-export business which performs as the freight forwarder that arrange the facility to exporter, coordinate directly to airline, shipping agent, port authority. Freightfast Service Co., Ltd. run a business of entire transportation. Importation and exportation have to be arranged the document such as Invoice, Transport Document, etc.

During my cooperative education practice at Freighfast Service Co., Ltd., the company was changing the operational format about import and export documentation. Data recording in notebook was changed to SMARTFREIGHT software application that is the program package to arrange important document. According to this change, it results in many staff who never used SMARTFREIGT software not understand and make frequently mistake and delayed their work. I get a chance from Freightfast Service Co., Ltd to be the representative of staff to learn how to use the software for teaching staff. I arrange this project to guide the staff to use SMARTFREIGHT software for export documentation.

The project result makes the staff get new knowledge and reduces their operational error, resulting in smooth working.


คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก / Smart Freight Manual for Export Documentation

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1443
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code