การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

Last modified: February 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
Studying on Expanding Distribution Channels in Malaysia: Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co.Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิริภาส โพธิ์ไพบูลย์
Mr. Siripas Phopaiboon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สิริภาส โพธิ์ไพบูลย์. (2558). การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย แป้งขนมไทย แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราช้างสามเศียร” ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเป็นระยะเวลากว่า 76 ปี ปัจจุบันทางบริษัทมีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายมากกว่า 20ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกไปยังหลากหลายประเทศ ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำตลาด พบปัญหาการกระจายสินค้าถูกจำกัดอยู่เฉพาะในเขตรัฐหรือเมืองใหญ่ๆทั้งสิ้น รวมทั้งระบบขนส่งในมาเลเซียที่ยังไม่สะดวก ดังนั้น เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ทางบริษัทจึงได้มีการใช้นโยบายการขยายตลาด ซึ่งการเริ่มต้นดำเนินการขยายธุรกิจสู่ตลาดใดๆ นั้น จะต้องมีการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศเป้าหมายให้ดี ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการขยายธุรกิจของบริษัทควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางการตลาดและเสริมสร้างการค้าที่ส่งออกไปอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของกลุ่มลูกค้าต่อไป

คำสำคัญ: การส่งออก, ระบบขนส่ง


Abstract

This cooperative report is conducted at Cho Heng Vermicelli Factory Co.,Ltd, which is the manufacturer, distributor, rice flour, glutinous rice flour cakes, noodles, under the trademark of  “Elephant body part.” This is widely known and accepted by both Thai and foreign  Customers over 76 years. At present, the company has  send out  products to 20 countries. Although, it has been exported to many countries, Malaysia, one of the key markets, the distribution is restricted by a variety of  reasons, especially transportation to Malaysia. It is found that the company has a policy to expand the market. Through the market investigation and information analysis about the tarket countries. This includes the preparation and development of company’s business to achieve maximum benefit in a concrete manner.

Keywords: export, transportation system.


การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด / Studying On Expanding Distribution Channels In Malaysia: Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co.Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 396
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code