เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่

Last modified: March 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่
Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พีรพล พงษ์เพ็ง
Mr. Peeraphon  Pongpeng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

พีรพล พงษ์เพ็ง. (2563). เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pongpeng P. (2020). Tuna crape roll salad with mixed berry yogurt sauce. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University


บทคัดย่อ

การทำโครงงานเรื่องเครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพในรูปแบบใหม่ โดยมีการนำเครปมาผสมผสานกับตัวซอสมิกซ์เบอรี่ เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และยังรวมไปถึงการนำเอาผักสลัดที่เหลือใช้มาทำ ซึ่งเป็นการช่วยลดขยะให้กับทางแผนกครัวเย็นของโรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท (JW Marriott Bangkok Sukhumvit) ได้

หลังจากที่ได้ทำเมนูเครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่ (Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce ) ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็น โดยจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เป็นจำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุดในด้านสีสันของอาหาร รสชาติ เมนูทางเลือกด้านสุขภาพ ความเข้นมข้นของซอส เนื้อสัมผัส ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โครงงานเครปสลัดโรล ซอสมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ต มีความพึงพอใจรวมอยู่ที่ 4.39 ซึ่งเป็นระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: สลัดโรล, ซอสมิกซ์เบอร์รี่, โยเกิร์ต


Abstract

The creation of Tuna Crepe Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce aimed to add health products in new way. The crepes were combined with a mixed berry sauce to highlight healthy foods to use the remaining salad vegetable, which reduces waste of the cold kitchen department of JW Marriott Bangkok Sukhumvit.

After completing the Tuna Crepe RollSalad with Mixed Berry Yogurt Sauce. A survey was conducted with an online questionnaire to measure the satisfaction sample of 30 people. Overall satisfaction was at the highest level in terms of food colour, taste, menu item and healthy options. The consistency of the sauce, the texture, and the creativity can be further developed, therefore, it can be concluded that project had a total satisfaction at 4.39.

Keywords:  RollSalad, Mix berry, yogurt Sauce.


เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่ | Tuna Crape Roll Salad with Mixed Berry Yogurt Sauce

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 126
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print