น้ำพริกกากหมูสมุนไพร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำพริกกากหมูสมุนไพร
Thai Herbed Pork Chili Paste
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนัช พารอาภากุล, นายธีรพล ศุภกิจวณิชกุล, นางสาวพรรณิภา ภัทรจิตติมากุล
Mr. Thanat  Paraapakul, Mr. Teerapon  Supakitvanitchkul, Ms. Pannipa  Pattarajittimakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

ธนัช พารอาภากุล, ธีรพล ศุภกิจวณิชกุล และ พรรณิภา ภัทรจิตติมากุล. (2564). น้ำพริกกากหมูสมุนไพร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Paraapakul T., Supakitvanitchkul T., & Pattarajittimakul P. (2021). Thai herbed pork chili paste. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง น้ำพริกกากหมูสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างสรรค์เป็นเมนูแปลกใหม่ต่อสถานประกอบการ ร้านเฮียวัตร ปังตอทอง สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ไปสร้างรายได้ในอนาคต

คณะผู้จัดทำได้ประเมินความพึงพอใจใน “น้ำพริกกากหมูสมุนไพร” โดยให้พนักงานในบริษัทตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อน้ำพริกกากหมูสมุนไพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 หากพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็น “มันหมูแข็งสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกได้เป็นอย่างดี”  อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนประเด็นอื่นๆผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก  ดังนี้ ประเด็น “น้ำพริกกากหมูสมุนไพรมีรสชาติอร่อยถูกปาก” และ “น้ำพริกกากหมูสมุนไพรมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.50 รองลงมาคือ “เป็นเมนูที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อสถานประกอบการ”  มีค่าเฉลี่ย 4.37  ลำดับต่อมาคือ “เป็นเมนูเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรหลากหลายชนิด”  และ “น้ำพริกกากหมูสมุนไพรไม่อมน้ำมัน” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 และ 4.23  ตามลำดับ

คำสำคัญ: น้ำพริก, กากหมู, สมุนไพร


Abstract

The project on Thai Herbed Pork Chili Paste had The objective to procure raw materials to be processed into new products for maximum benefit and to create a new menu item for Hiawat Pangtorthong to utilize this product to generate income in the future.

The students assessed the overall satisfaction for “Thai Herbed Pork Chili Paste” by requesting employees in the company to answer sets of questionnaires. It was found that the respondents were satisfied with the Thai Herbed Pork Chili Paste. Overall, it was at a high level with an average of 4.42. The respondents were satisfied that the point, “Hard pork fat can be processed into chili paste very well,” at the highest level with an average of 4.63. Other point, the respondents were satisfied at a high level as follows: “Thai Herbed Pork Chili Paste has a delicious taste,” and “Thai Herbed Pork Chili Paste with an appetizing aroma,” had the same average of 4.50, followed by “It is a creative and new menu item” with an average of 4.37. “It is a healthy menu item made from a variety of herbs,” and “Thai Herbed Pork Chili Paste without oil,” with an average 4.30 and 4.23, respectively.

Keywords:  Chili Paste, Pork Chops, Herbs.


น้ำพริกกากหมูสมุนไพร |Thai Herbed Pork Chili Paste

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4401
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print