ใบสมัครออนไลน์สำหรับการทดลองจ้างงานโรงแรมนูโว ซิตี้

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ใบสมัครออนไลน์สำหรับการทดลองจ้างงานโรงแรมนูโว ซิตี้
On-line Application for Employment test at Nouvo City Hotel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อนัญญา จันทร์นุ่ม
Miss Ananya Janumm
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

อนัญญา จันทร์นุ่ม. (2560). ใบสมัครออนไลน์สำหรับการทดลองจ้างงานโรงแรมนูโว ซิตี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Janumm A. (2017). On-line application for employment test at Nouvo City Hotel. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและประเทศ โดยธุรกิจโรงแรมนั้นนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่สำคัญ  เนื่องจากทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา  และมีธุรกิจโรงแรมที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย  “การสรรหาและการคัดเลือก”  เป็นหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด  ทั้งนี้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร สิ่งสำคัญอันดับแรกคือบุคคลนั้นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงจัดทำแบบทดสอบทัศนคติของผู้ที่มีสมัครงานในโรงแรมNouvo City ในการทำงานโดยใช้ Google form เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบซึ่งผู้สมัครสามารถทำแบบทดสอบในขณะที่ส่งใบสมัครเพื่อให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการแบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช้ On-line Application for Employment test at Nouvo City Hotel จำนวน 20 คน ผลจากแบบสอบถามอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและดำเนินงานสัมภาษณ์งานนอกสถานที่ได้อย่างราบรื่นดี ซึ่งสามารถช่วยให้ลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์และทำให้ผู้สมัครไม่เสียโอกาสในการสัมภาษณ์อีกด้วย

คำสำคัญ: ใบสมัครออนไลน์สำหรับการทดลองจ้างงาน, โรงแรมNouvo City


Abstract

Industrial service businesses are one of the most important sectors which impacts a wide range of the nation economy. Hotel businesses are one of the dominant business sectors in terms of earning significant national income and growth each year. However, to become successful in this business, one key point is recruitment. Recruitment is significantly considered as a key of success in human resource management. The recruitment process allows organization to select people with admirable working attitude in the work place. This report proposes a tool to help the recruitment process become less redundant and more precise, which is represented as an attitude test created with Google Forms as a tool. The test in Google Form let applicants test while the application is being reviewed by the department of human resources, who were seeking people with the right attitude and quality to blend in to working environment. The author invented a questionnaire to evaluate user’s satisfaction for online application for employment test at Nouvo City Hotel. The questionnaire randomly selected 20 applications and the applications showed extreme satisfaction with the test, specifically, in terms of simplicity and user friendliness. Nevertheless, it allowed application to take test anywhere for the interview. As a result, it reduced time of the interview and saved applicants’ time for an unwanted interview experience.

Keywords:  On-line Application, employment test, Nouvo City Hotel.


ใบสมัครออนไลน์สำหรับการทดลองจ้างงานโรงแรมนูโว ซิตี้|On-line Application for Employment test at Nouvo City Hotel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 180
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print