*[กำลังอัพเดท]ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า

Last modified: September 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า
Vehicle data distribution system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธิติวุฒ สีม่วง, นายอนุสรณ์ ขาวดี, นายนิธิศ การุณรัตนกุล, นายคมน์พิสิฐ จันทร์โสภีกุล
Thitiwut  Semuang, Anusorn  Khowdee, Nitid  Karunratanakul, Kompisit Jansopeekul, Miss Saranthon  Maungmee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธิติวุฒ สีม่วง, อนุสรณ์ ขาวดี, นิธิศ การุณรัตนกุล และ คมน์พิสิฐ จันทร์โสภีกุล. (2560). ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตขนม หลากหลายชนิด เช่น เวเฟอร์ ลูกอม ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยที่บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็น ผู้ผลิต และส่งออก ให้กับร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ผ่านทางศูนย์กระจายสินค้า เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และสระบุรี เป็นต้น โดยที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้าเพื่อใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและแบ่งแยกการออกปฏิบัติงานของรถกระจายสินค้า และพนักงานซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Android Studio 3.1.4 ร่วมกับ Visual Studio 2016 และใช้ Sql Server 2014 ในการจัดการฐานข้อมูล

คำสำคัญ : การบันทึกข้อมูล, แบ่งแยกการออกปฏิบัติงาน, ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า


Abstract

The United Foods Public Company limited is a manufacturer of various types example Candies, Wafer, Chocolates and Snacks etc. The company is a manufacture and exporter food to the shop area in another province use by Distribution Center example Roi et, Khon Kaen and Saraburi province in Thailand. However, the cooperative students have been assigned to development a Data Log System for data distribution and to distinguish the operation of the distribution bus and staff. Which developed the system using by Android Studio 3.1.4 Program with Visual Studio 2013 And use Sql Server 2014 to manage the databaes.

Keyword: Data Recording, Separation, Exit, Recording system, Distribution bus.


{โพสเก่า}Vehicle data distribution system

ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า Vehicle data distribution system 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17