ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า
Vehicle data distribution system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธิติวุฒ สีม่วง, นายอนุสรณ์ ขาวดี, นายนิธิศ การุณรัตนกุล, นายคมน์พิสิฐ จันทร์โสภีกุล
Thitiwut  Semuang, Anusorn  Khowdee, Nitid  Karunratanakul, Kompisit Jansopeekul, Miss Saranthon  Maungmee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธิติวุฒ สีม่วง, อนุสรณ์ ขาวดี, นิธิศ การุณรัตนกุล และ คมน์พิสิฐ จันทร์โสภีกุล. (2560). ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตขนม หลากหลายชนิด เช่น เวเฟอร์ ลูกอม ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยที่บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็น ผู้ผลิต และส่งออก ให้กับร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ผ่านทางศูนย์กระจายสินค้า เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และสระบุรี เป็นต้น โดยที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้าเพื่อใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและแบ่งแยกการออกปฏิบัติงานของรถกระจายสินค้า และพนักงานซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Android Studio 3.1.4 ร่วมกับ Visual Studio 2016 และใช้ SQL Server 2014 ในการจัดการฐานข้อมูล

คำสำคัญ: การบันทึกข้อมูล, แบ่งแยกการออกปฏิบัติงาน, ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า


Abstract

United Foods Public Company Limited is a leading food and confectionery manufacturer of Thailand. They provide various kinds of products, for example, Sangbai wafer, United Almond chocolate, Yoyo gummy, Toro popcorn and other goods. Due to the fierce competition in the industry, United Foods expanded its distribution channel to its own distribution center in major provinces all over the country. Its products will be shifted to their own distributed vans and sold in that coverage area. Many systems have been developed, and initiate, for instance, POS Systems. Moreover, the performance of the drivers and sales representatives is the key factor to success. The group of Interns has been assigned to develop a system to record data of the staff in every distribution center. The results found that the system consisted of 3 main parts; the tablet program is developed by Android Studio 3.1.4, the windows form and Web Form program, developed by Microsoft Visual Studio 2013. Microsoft SQL Server is used for storing data in the database.

Keywords: Data Record, Drivers, Sales.


ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า Vehicle data distribution system 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 308
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print