ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง
Incentive Calculation System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิมา ธนภัทร์พิบูล
Ms. Sasima Tanapatpiboon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศรัญธร มั่งมี
Miss Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศศิมา ธนภัทร์พิบูล. (2560). ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมของ บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด ที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย มานานกว่า 40 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคภายในประเทศคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น แอลมอนด์ โยโย่ เซี่ยงไฮ้ โตโร่ ทอมมี่ และ บิ๊กนอยส์ เป็นต้น ในปัจจุบันการคิดคำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการคิดคำนวณ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการคำนวณเป็นระยะเวลานานเพราะพนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง เพื่อบันทึกข้อมูลการทำงานพนักงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำสูง ซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 2013 ใช้ ภาษา C# และ MySQLในการจัดฐานข้อมูล

 

คำสำคัญ : การคำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน, ข้อมูลการทำงานพนักงาน, ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง


Abstract

AllMarketing Co., Ltd. is a confectionery and snack distributor for United Food Co., Ltd. for more than 40 years. The products are well-known in the domestic market such as Almond, YOYO, Shanghai, Toro, Tommy and Big Noise. Originally, calculating employee’s incentive uses Microsoft Excel which requires a lot of time consuming from staff. Therefore, organizer is assigned to develop a more effective calculation system in order to save time and fasten the company’s process. Upon the completion of this cooperative project, the system was then developed using Microsoft Visual Studio 2013, C# language and Microsoft MySQL for database.

 

Keywords: Incentive calculating, Incentive data, Incentive Calculation System.


ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง / Incentive Calculation System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 695
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print