โครงการออกแบบ วอลเปเปอร์สมาร์ทวอทช์ ในคอนเซ็ปเครื่องยนต์

Last modified: April 18, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบ วอลเปเปอร์สมาร์ทวอทช์ ในคอนเซ็ปเครื่องยนต์
Wallpaper Smartwatch Engine Concept Design
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นิพัทธ์ พิพัฒน์คุณธรรม
Nipath  Pipatkhuntham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี
Dr.Vichet Saengduangdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

นิพัทธ์ พิพัฒน์คุณธรรม. (2565). โครงการออกแบบ วอลเปเปอร์สมาร์ทวอทช์ ในคอนเซ็ปเครื่องยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออกแบบ วอลเปเปอร์สมาร์ทวอทช์ในคอนเซ็ปเครื่องยนต์สำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบในเรื่องของยานยนต์วอลเปเปอร์ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop. ในการวาดลายเส้นวอลเปเปอร์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ และ Adobe XD เพื่อให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจัดทำวอลเปเปอร์เพื่อให้ผู้ใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ได้สะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่าง อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่สวมใส่ ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีบน นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ในระบบปฏิบัติการ Watch OS

คำสำคัญ:  Wallpapers, Smartwatches, Automotive


Abstract

     This research aims to design smart watch wallpaper In the engine concept for smartwatch users who love cars on the Watch OS operating system to indicate identity and increase confidence in everyday use smart watch wallpaper in the engine concept It was developed using Adobe Photoshop. To draw wallpaper, various parts of the engine such as engine pistons, cage and clock hands, and Adobe XD to create animations. To make the parts move as realistic as a car engine. from the above-mentioned importance The researcher then created a smart watch wallpaper. in the engine concept For those who are interested and fond of automotive have used a smart watch On the operating system, Watch OS reflects a different identity. It also makes the wearer favorite in that vehicle get a good user experience on A smartwatch in the Watch OS operating system

Keywords: Wallpapers, Smartwatches, Automotive


โครงการออกแบบ วอลเปเปอร์สมาร์ทวอทช์ ในคอนเซ็ปเครื่องยนต์ | 2D animation design project “True Reflection”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print