โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel

Last modified: March 27, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel
Designing Patterns for Products Based on Characters from theThree Kingdoms Story, Using Pixel Technique
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณเมธี น้อยแก้ว
Mr. Namatee Noikaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี
Mr. Vichet  Saengduangdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ณเมธี น้อยแก้ว. (2565). โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Noikaew N. (2022). Designing patterns for products based on characters from the three kingdoms story, Using Pixel Technique. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจให้กับลวดลายที่สร้างขึ้น การใช้ Pixel Art ในการออกแบบเพื่อเสนอแรงบันดาลใจนั้นมีความหลากหลาย เนื่องจากตัวละครในเรื่องสามก๊กมีลักษณะที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองค่อนข้างสูง อันเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบงานในครั้งนี้

โดยการออกแบบโครงการนี้ที่นำอัตลักษณ์ตัวละครแต่ละคนมาออกแบบนั้น มีความแตกต่างของแต่ละคร โดยรูปแบบที่จะนำสนอให้เกิดความน่าสนใจ และให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะที่แปลกใหม่ และน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการใช้ Pixel Art เป็นส่วนในการสร้างลวดลายกับตัวละคร ให้ดูแปลกใหม่สะดุดตา

ผลลัพธ์ของงานที่สร้างตามโครงการสร้างลวดลาย Pixel  ของตัวละครในเรื่องสามก๊กบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อยืด ผ้าเช็ดตัว หมวก และกระเป๋าผ้า ลวดลายที่ได้นี้จะมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวละครในเรื่องสามก๊ก อันจะสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้พบเห็นศึกษาวรรณกรรมสามก๊กเพิ่มขึ้น

คําสำคัญ : การออกแบบ, Pixel Art, วรรณกรรมสามก๊ก


Abstract

Designing patterns inspired by characters from the Three Kingdoms story aimed to create uniqueness and interest in the created patterns. The use of Pixel Art in design for inspirational purposes was diverse because the characters in the Three Kingdoms story have distinctive features that are significant in the design process for this project.

This project highlighted the unique characteristics of each character by incorporating their individual traits into the patterns. The chosen design style intended to create intrigue and captivate attention, showcasing a fresh and fascinating portrayal of their personalities. By utilizing Pixel Art as a medium to create patterns with the characters, it adds a visually striking and eye-catching element, making them appear distinct and attention-yrabbing.

The results were various products such as t-shirts, towels, hats, and fabric bags will exhibit distinctiveness and the unique characteristics of each character. These patterns will generate interest and stimulate curiosity among individuals who encounter. them, encouraging them to explore and delve further into the literature of the Three Kingdoms.

Keywords: Pixel Art, Three Kingdoms, design


โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code