ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิถีชีวิตถัดไป

Last modified: March 12, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิถีชีวิตถัดไป
Factors of affected consumer behavior in consume goods and services during next normal
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัญญา สังขารี
Miss Waranya Sangkree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์
Dr. Tanakorn Limsarun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิถีชีวิตถัดไป
วรัญญา สังขารี และธนกร ลิ้มศรัณย์

Website: https://sci.chandra.ac.th/actis2022/

Direct link: Click คลิกดู

Certificate: Click คลิกดู

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 13 กันยายน 2565 | The 18th Joint International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and National Conference on Business Administration (18th# ACTIS & NCOBA 2022)

การอ้างอิง|Citation

วรัญญา สังขารี. (2566). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิถีชีวิตถัดไป. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Sangkree W. (2023). Factors of affected consumer behavior in consume goods and services during next normal. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและแนวโน้มของผู้บริโภคในการเลือกรับบริการและซื้อสินค้า เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค อุปโภค สินค้าและบริการของยุคที่เปลี่ยนไปเป็นnew normal โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยเอกสาร (Documentary Research)

     ผลการศึกษาข้อมูลพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการลงเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานกาณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคือช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ไปจนถึง New normal เปลี่ยนเป็นช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคที่เปลี่ยนเป็นลดการสัมผัส มีการเว้นระยะห่างทางสังคมสูงขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดโควิด ซึ่งพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สามารถประกอบกิจการในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในยุคของการแพร่ระบาดโควิด-19

คำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ, สินค้าและบริการ, วิถีชีวิตใหม่


Abstract

     The purpose of this research was to study information and investigation in variable of consumers in selection of receive services and purchase products. To forecast factors influencing consumer behavior during on COVID-19 epidemic which options are factors be changing consumer behavior, consumption of goods and services of the changing era to the new normal model. This research is studying by Documentary Research.

     The results of the study revealed that consumer behavior during the COVID-19 epidemic. As a result, many entrepreneurs had to shut down their businesses due to their inability to adapt to changing situations. The factor affecting entrepreneurs is that consumer product purchase channels during the COVID-19 epidemic until the new normal change to online channels. Consumers have changed their consumption behavior to reduce exposure. There is a higher social distance. Most consumers avoid journey to places to avoid the risk of contracting COVID. The behavior in life has changed, causing entrepreneurs to adapt to be able to operate during the change in the era of the COVID-19 epidemic.

Keywords: consumer behavior next normal products and services.


ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิถีชีวิตถัดไป| Factors of affected consumer behavior in consume goods and services during next normal

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 186
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print