ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค

Last modified: March 12, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค
Factors Affecting the Decision of Consumers to Book Hotels through an Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวตวงรัตน์ จงเจริญวานิชย์
Miss Tuangrat Chongcharoenwanit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์
Dr. Tanakorn Limsarun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
ชื่อเรื่อง: การทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภค
ตวงรัตน์ จงเจริญวานิชย์ และ ธนกร ลิ้มศรัณย์  ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2024 (RTBEC 2024)  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2024 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Website: Click คลิกดู..
Poster: Click คลิกดู..
Full text: หน้า 1318-1329 Click คลิกดู..

การอ้างอิง|Citation

ตวงรัตน์ จงเจริญวานิชย์. (2566). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chongcharoenwanit T. (2023). Factors affecting the decision of consumers to book hotels through an application. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญสาขาหนึ่ง ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ยังได้รับการโหวตจากคนทั่วโลก ให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก “ World ’s Best City ” นอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่นิยมเที่ยวในบ้านของตนเองอีกด้วย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทุกประเภท ทุกภาคส่วน จึงต้องเร่งขับเคลื่อนวางแผนพัฒนาองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อตอบสนองและรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆเริ่มมีการนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่น และจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ แอพพลิเคชั่นควรทำส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (UI) ให้ใช้งานง่าย แอพพลิเคชั่นควรมีระบบที่เสถียร ควรมีระบบรถเข็นเหมือนแอพพลิเคชั่น Shopping และควรมีขั้นตอนการทำงานที่มีมารตรฐานและเป็นระบบ มีบริการหลังการขายที่ดี และมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แอพพลิเคชั่นควรมีการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดของแต่ละโรงแรมในแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นควรมีการนำกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion) มาใช้

คำสำคัญ: การตัดสินใจจองโรงแรม, แอพพลิเคชั่น, ส่วนประสมทางการตลาด


Abstract

Tourism is one an important industry that generates a huge amount of income continuously and has been a steady rising trend, which can be seen from its increase over the past 10 years. The number of foreign tourists also have been on a continual rising trend. In 2010, Bangkok, Thailand was voted as the most attractive city in the world, and was named the “World’s Best City.” In addition to foreign tourists who have spent money in Thailand, there are Thai tourists that like to travel domestically as well. Nowadays, Thailand is entering the digital era where digital technology will be integrated with all types of economic and social activities. All sectors must hastily develop organization plans to keep up with the new consumer behavior. Therefore, to meet and support the behavior of consumers in the new era, modern technology must be applied to enable organizations to adapt to changing trends and create competitive advantages. As a result, entrepreneurs began to use the Internet and technology to help tourist facilities through applications, such as new hotel reservation system. This research aimed to study the factors of marketing mix and reliability that affect the decision to book a hotel through the application. As a result of literature reviews and related research studies, the researcher had the following suggestions: 1) The application should make the user interface (UI) easy to use; 2) The application should always have a stable system; 3) It should have a shopping cart system similar to e-commerce; 4) The app should have good after-sales services and take care of customers in every aspect; 5) Due to the COVID-19 situation, the application should also be able to check the cleanliness standards of each hotel in the app. Applications should use the marketing strategy and market communications (Promotion), and have a standard with systematic workflow.

Keywords: Bangkok, hotel, application, marketing mix.


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค| Factors Affecting the Decision of Consumers to Book Hotels through an Application

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

6317103006 ตวงรัตน์ จงเจริญวานิตย์ Tuangrat Chongcharoenwanit 2566 (2023) Factors Affecting the Decision of Consumers to Book Hotels through an Application สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์ – Dr. Tanakorn Limsarun, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ – International Business Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ – International Business Management

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print