เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
Website for Extensive Knowledge
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอัครพล ฮ้อยิ่ง, นายอัฐพล ปะโพธิง, นายธีรณัฏฐ์ บุญประดิษฐ์
Mr. Akkarapon Horying, 6105100003, Mr. Attapon Papoting, 6105100004, Mr. Theeranat Boonpradit, 6105100010
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr.Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

อัครพล ฮ้อยิ่ง, อัฐพล ปะโพธิง และธีรณัฏฐ์ บุญประดิษฐ์. (2565). เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Horying A., Papoting A., Boonpradit T. (2022). Website for extensive knowledge. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันช่องทางในการศึกษาค่อนข้างจำกัด และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการศึกษา ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษาที่มีข้อจำกัด โดยจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ กับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ โดยทางผู้ใช้จะนำสิ่งที่ตนเองต้องการเผยแพร่มาทำเป็นคอร์สเรียนให้ผู้อื่นเข้ามาศึกษาได้ ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์การศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 1.54.2 นำมาเป็นโปรแกรมในการพัฒนาและ ใช้ภาษา PHP 7.2.1.9 สำหรับเขียนโปรแกรมและ MySQL 5.7.24 เป็นระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ดังกล่าวผู้ใช้สามารถเข้าชมคอร์สเรียนทั้งหมดภายในเว็บไซต์ และสามารถสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ ถ้าต้องการเข้าถึงเนื้อหาคอร์สเรียนแบบเต็มรูปแบบ หรือสามารถสมัครเป็นผู้สอนเพื่อสร้างคอร์สเรียนให้กับผู้ที่สนใจมาสั่งซื้อคอร์สเรียนของตนเองได้

คำสำคัญ: เว็บไซต์, เรียนรู้, ศึกษาเพิ่มเติม


Abstract

Due to the current limited study channels and factors that cause problems in education, the development team developed a website for extensive knowledge to solve the limitations in education. It serves as a intermediary between those who wish to share their knowledge and those who wish to learn. Users can create courses using the knowledge they want to share for others to study. The development team used Microsoft Visual Studio Code 1.54.2 as the development program PHP 7.2.1.9 as the programming language, and MySQL 5.7.24 as a database system, The website allows users to view all courses within the website and to purchase them. If they want to access the full content of the course, they can also register as a teacher to create their own courses for interested students to purchase.

Keywords:  Learning, Learn more, Website.


  เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม|Website for Extensive Knowledge

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 378
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print