ระบบจองโรงแรมออนไลน์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจองโรงแรมออนไลน์
Online Hotel Reservation System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพันธ์กานต์ พานรองทรัพย์, น.ส.สุธาทิพย์ สื่อเฉย, นายธีร์ธวัช คัดวงษ์
Mr. Panthakarn Phanlongsap, Miss Suthatip Suechoey, Mr. Theethawat Kudwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr.Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

พันธกานต์ พานรองทรัพย์, สุธาทิพย์ สื่อเฉย และธีร์ธวัช คัดวงษ์. (2565). ระบบจองโรงแรมออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phanlongsap P., Suechoey S., Kudwong T. (2022). Online hotel reservation system. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     ในปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2562 มีมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของ GDP ทั้งประเทศ คณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นช่องทางในการสร้างรายได้จากการจองห้องพักโรงแรมจึงได้พัฒนาและออกแบบระบบการจองห้องพักโรงแรมให้เป็นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code 2019 ด้วยภาษา PHP 8.0 และทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP My Admin 5.2.0 โดยระบบการจองห้องพักโรงแรม แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของเจ้าของโรงแรมสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของโรงแรมและห้องพัก สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ ส่วนของลูกค้าสามารถค้นหาโรงแรม จองห้องพักโรงแรม รีวิวหรือร้องเรียนเว็บไซต์และโรงแรมได้ และสามารถชำระเงินได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ เรียกดูรายงานต่าง ๆ และสามารถเรียกดูคำร้องเรียนของผู้ใช้งานได้

คำสำคัญ: การจอง, ฐานข้อมูล, ออกแบบระบบ


Abstract

     At present, the tourism sector generates a large amount of revenue for the country each year by the hotel business. It is a business related to the tourism sector. Gross domestic product in the category of accommodation and food services in 2019 was worth 1.03 trillion baht, accounting for 6.1% of the country’s GDP. Researchers had developed and designed a hotel reservation system to be an online system by using the program Visual Studio Code 2019 with PHP 8.0 language and connecting to the database with the PHP My Admin 5.2.0 program by the hotel reservation system. The project is divided into 3 main parts: the hotel owner, the customer and the website administrator. By using this program: the hotel owner can manage day-to-day operations of the hotel, rent rooms, make customer reservations and view various reports; the customer can search for available hotels and rooms, read reviews about the hotels and check room rates; and the administrator can manage information within the website, view user complaints and facilitate and improve system operations.

Keywords: Database, Reservation, System design.


ระบบจองโรงแรมออนไลน์|Online Hotel Reservation System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 855
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print