การออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับบริษัท บี อะ เดวิล จำกัด

Last modified: June 14, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับบริษัท บี อะ เดวิล จำกัด
Website page design for BE A DEVIL Company
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาวสิริกร เกิดศรี
Miss Sirikon Koedsri
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท บี อะ เดวิล จำกัด พบว่าทางบริษัทยังมีฐานลูกค้าที่น้อย เนื่องจากเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดตัว นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงได้ทำการออกแบบหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท บี อะ เดวิล จำกัด ในการโปรโมทบริษัทด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe illustrator เป็นเครื่องมือในการออกแบบผลงาน เพื่อให้สามารถทราบถึงข้องมูลของทางบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างช่องทางการทำธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น

คำสำคัญ: การออกแบบกราฟิก, เว็บไซต์


Abstract

     Cooperative education student came to work at BE A Devil Co., Ltd. and discovered that the company had a small customer base because it had recently launched. student designed the website for B.A. Devil Co., Ltd. using Adobe Photoshop and Adobe Illustrator as tools for their design work. Their goal was to obtain information about the company and make it more useful for expanding business opportunities

Keywords: Graphics Design,Website


อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code