การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก

Last modified: June 25, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก
Promoting Bangmod Store products through Facebook & Tiktok
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาว จิวัสสา นิมิตรตระกูลชัย
Jiwatsa Nimittrakulchai
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติสหกิจศึกษาเรื่องการโปรโมทโฆษณาสินค้า Bangmod Store บริษัท บางมดเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการทำงานโปรโม ตโฆษณาสินค้า Bangmod Store การทำงานในองค์กร และเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการการใช้ โปรแกรม การทำงานในองค์กรและเพิ่มพูนความรู้ทักษะใช้ โปแก Adobe Photoshop CC , Adobe Illustrator, โปรแกรม CapCut บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์โซลูชั่น และ ฟเวอร์โซลูชั่และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจรได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง กราฟิดีไซน์ มี โครง สร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่กราฟิดีไซน์ มีหน้าที่ ออกแบบโปรโมตโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้า Bangmod Store ผ่านทาง Facebook และ Tiktok

คำสำคัญ: ภาพโปรโมทสินค้า


Abstract

     Report on the practice of cooperative study on the promotion of Bangmod Store products , Bangmod Enterprise Co., Ltd., with the objective Study the process of promoting Bangmod Store products , working in the organization And increase knowledge and skills in using Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator, CapCut. Bangmod Enterprise Co., Ltd. is an importer and distributor of computer equipment . server device and is a provider of cloud server solutions. And a complete IT infrastructure has been assigned to work in the position of Graphic Design, responsible for designing advertisements to promote Bangmod Store products via Facebook and Tiktok .

คำสำคัญ: Product promotion pictures


อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code