Tags: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563
การออกแบบสร้างและทดสอบอุปกรณ์เปิด-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ เพชรเกษม-บางแค

ศุภชัย สมบูรณ์ษา, สิทธิชัย สุดเนตร และ ศรัณย์ ชาติรัตนะ. (2563). การออกแบบสร้างและทดสอบอุปกรณ์เปิด-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ เพชรเกษม-บางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m

เกริกพล ลี้โภคภิญโญ. (2563). การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.