การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

Last modified: June 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
Improvements to Increase Usability and Testing Equipment for Opening and Closing of Wastewater Treatment Pond
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิษณุ แก้วพวง และ นายศิริพล อ่อนรักษา
Mr. Wisanu Keawpuang and Mr. Siriphon Oonraksa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ฺBachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

วิษณุ แก้วพวง และ ศิริพล อ่อนรักษา. (2563). การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ชะแลงงัดและใช้เหล็กเกี่ยวขึ้นมา จึงมีการออกแบบและสร้างเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการแม่แรง ใช้เหล็กกล่องสร้างเป็นโครงติดล้อเข้าไปนำแม่แรงตั้งไว้ตรงกลางโครง และใช้แท่งเหล็กข้ออ้อยห้อยตะขอทำเป็นที่เกี่ยวฝาท่อ ใช้งานโดยการนำตะขอเกี่ยวฝาท่อ แล้วทำการปั๊มแม่แรงฝาท่อก็จะถูกดึงขึ้นมา แต่เครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียโมเดลที่ 1นั้นมีการเคลื่อนที่ซึ่งไม่สะดวก ไม่มีความมั่นคงขณะใช้งานยกฝาบ่อบำบัด และสามารถยกฝาบ่อบำบัดได้ขนาดเดียว การใช้ประโยชน์ไม่หลากหลาย ดังนั้น กลุ่มนักศึกษาสหกิจจึงเล็งเห็นปัญหานี้เป็นสำคัญ จึงได้ทำการสำรวจและออกแบบเพื่อปรับปรุงเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียโมเดล 2 ให้มีประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้น และต้องออกแบบให้ถูกหลักวิศวกรรม โดยการเปลี่ยนล้อให้เป็นแป้นหมุนล็อคเบรค ใช้เหล็กกล่องสวมเพื่อเพิ่มความสูงของเครื่องในการใช้งานที่ต่างกัน ออกแบบอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อใหม่ให้สามารถเพิ่มและลดความกว้างในการเกี่ยวฝาท่อได้โดยใช้ท่อกลมดำ2ท่อนมาสวมกัน และทำจุดติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งรอกโซ่มือสาวใช้ในการยกปั๊มบ่อบำบัดขึ้นมาบำรุงรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านการคำนวณเพื่อรับน้ำหนักฝาบ่อบำบัด 300 kg

ผลการสำรวจเพื่อปรับปรุงเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย พบว่าต้องคำนึงถึงการรับแรงจากการใช้งานที่แตกต่างกันไป ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และได้ทำการคำนวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่รับแรงคือ โครงเหล็กและอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อ เพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องและได้ค่าความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งโครงของอุปกรณ์หลังจากปรับปรุงขณะใช้งานจะรับแรงรวมทั้งหมดที่ 3,000 N เมื่อคำนวณแล้วได้ค่าความปลอดภัยวัสดุ เท่ากับ 5.849 และระยะโก่งตัว เท่ากับ 1.094 mm. ซึ่งได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อบ่อบำบัดจะใช้ท่อเหล็กดำ 2 ขนาดที่สวมกันไว้อยู่ ต้องคำนวนแยกกันเพื่อให้ได้ค่าความปลอดภัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ท่อเหล็กดำทั้ง 2 ขนาดรับแรงอยู่ที่ 3,000 N ผลของการคำนวณ ท่อเหล็กดำขนาด 42.4 mm.ได้ค่าความปลอดภัยของวัสดุ เท่ากับ 5.161 และค่าระยะโก่งตัว เท่ากับ 0.072 mm. ส่วนผลการคำนวณท่อเหล็กดำขนาด 33.7 mm.ได้ค่าความปลอดภัย เท่ากับ 5.375 และค่าระยะโก่งตัว เท่ากับ 0.147 mm. ซึ่งผลของการคำนวณของท่อเหล็กดำทั้ง 2 ขนาดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม สรุปการสร้างและปรับปรุงเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณไป 7,125 บาท ประหยัดได้ 700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการคืนทุนคือ 10.1 เดือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 8,400 บาทต่อปี

คำสำคัญ: การออกแบบ, สร้าง, วิเคราะห์


Abstract

In the Lanai Sathorn – Yenakart project, the inspection and maintenance of the wastewater treatment pond system, the building technician opens and closes the cover of the sewage treatment pond by using the device to turn on/off the cover of the wastewater treatment pond that uses the hydraulic jack principle to pull the cap up but the machine opens and closes the cover of the wastewater treatment pond which is not easy to move. There is no stability while in use to lift the lid of the treatment pond. And can lift the lid of the treatment pond in only one size. The authors have understood this problem and survey the device to turn on/off the cover of the wastewater treatment pond for improvement to more efficiently, and must be designed in accordance with engineering principles. This is used as a device on the treatment pond that can increase-decrease the width, which has to be calculated to carry the weight of the treated pond 250 kg and use a chain hoist to drain the treatment pond.

Results of survey and improve the device to turn on/off the cover of the wastewater treatment pond. It was found to consider the increased loads due to different adjustments and applications. The author has designed it with a ready-made program. And have calculated the strength of the parts receiving the load, for example, Steel structures and pipe fittings, pipes to obtain correct dimensions and obtain engineering safety parameters with the thickness of the service time calculation apparatus will bear the total load of 2,500 N, compared to the safety factor of 5.849 And deflection of 1.094 mm. Which is the value in the safe system according to engineering principles and pipe fittings. Two sizes of black steel pipes that are worn on each other must be calculated separately in order to get the opinion. Accurate and clean. Both sizes of black steel pipes bear the load at 2500 N, the result of the calculation. Black steel pipe size 42.4 mm. Has a safety factor of 5.161 and a deflection value of 0.072 mm. The result of the calculation of black steel pipe size 33.7 mm. Has a safety factor of 5.375 and the deflection value is 0.147 mm. The results of the calculation of both sizes of black steel pipe are within the safe engineering criteria. In renovating the machine to open-close the lid of the wastewater treatment pond, the budget is 2,705 baht, saving 700 baht per month, the payback period is 10.1 months, can save 8,400 baht per year.

Keywords: Design, Construction, Analysis.


การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย|Improvements to Increase Usability and Testing Equipment for Opening and Closing of Wastewater Treatment Pond

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 165
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code