Tags: ปีการศึกษา 2555

การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เวสป้า (Vespa)

การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้บริหาร ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการ ของธนาคารกรุงเทพ จากัด ( มหาชน ) สาขาหนองแขม

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านสินไหมรถยนต์ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธุ์การตลาดตราสินค้าสำหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก

ความพึงพอใจในการให้บริการของงานพัสดุ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชียร์ฟุตบอลสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซืออาหารเพื่อ สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี

คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัด สมุทรสาครพึงประสงค์

ปัจจัยในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป2015

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัตินักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ของสถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเม้นต์ ในเขตพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม

การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดจังหวัดราชบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SME BANK สาขาสํานักพหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ผ่าน website agoda.com ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร