Tags: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2562
การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ชมาศ มัทนวงศากร. (2562). การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดจากการซื้ออาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนด

ฐิรกานต์ เวียงคำ. (2562). การทำเหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดจากการซื้ออาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนด. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ

นรภณ จ๋อยฟอง. (2562).การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาความสัมพันธ์ของคนขับรถแท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ

ชวิศ รุจิชาญสิริ. (2562). การหาความสัมพันธ์ของคนขับรถแท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

การหาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนการ

เจษฎา ศักดิ์ชัยกุล 2562 การหาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนการ การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

ศึกษากระบวนการ ขายรถยนต์ด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ เพื่อปรับกระบวนการขายใหม่

กชกร กู้สวัสดิ์ (2562) ศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิค Fuzzy Miningและ Inductive Miner

วรพรรณ ภูลสนอง. (2562). ใการวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ของระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิค Fuzzy Miningและ Inductive Miner. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.