ศึกษากระบวนการ ขายรถยนต์ด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ เพื่อปรับกระบวนการขายใหม่

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ศึกษากระบวนการขายรถยนต์ ด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ เพื่อปรับกระบวนการขายใหม่
Improving Sales Process of an Automotive Company with Fuzzy Miner Techniques
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกชกร กู้สวัสดิ์
Miss Kotchakorn Koosawad
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

กชกร กู้สวัสดิ์. (2562). ศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Koosawad K. (2019). Improving sales process of an automotive company with fuzzy miner techniques. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

     สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการเพื่อมาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการขายรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งโดยการนำทฤษฎี Fuzzy Minerมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขายรถยนต์ของพนักงานในบริษัทเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในแผนกผู้ที่ประสบความสำเร็จในขายรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพการทำงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิต หลังจากการวิเคราะห์เริ่มต้นของการเก็บรวบรวมบันทึกเหตุการณ์พบว่าการทำงานของพนักงานในแผนกการขายแต่ละคนที่มีบทบาทในกระบวนการขายรถยนต์ และเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้บรรลุงานที่ได้รับมอบหมายนั้นนอกเหนือไปจากความถูกต้องของงานที่ดำเนินการโดยแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงทำให้รู้ว่า 3% ของพนักงานขายไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการขายที่ประสบความสำเร็จและดังนั้นพวกเขาถูกจัดอันดับในหมู่ผู้ขายไม่ดี อย่างไรก็ตาม 30%ของพนักงานอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการขายและดังนั้นพวกเขาถูกจัดอันดับในหมู่ผู้ขายที่ดี ในขณะที่ 67% ของคนขายแสดงผลการดำเนินงานเฉลี่ยและดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายปกติ ดังนั้นการใช้ของเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการนั้นจะช่วยในการวิเคราะและตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้บริหารการขาย และจำลองพฤติกรรมของผู้ขายที่ดีและไม่ดีในรูปแบบ Fuzzy Miner จึงมาเป็นแนวทางในการนำเทคนิคเหมืองกระบวนการมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์กระบวนการ
ขายรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้มากขึ้น


Abstract

The main objectives of this paper is to investigate and study the sales process of an automobile company by applying Fuzzy Miner process mining technique on a set of data/event logs previously collected from the sales department of the company. The current work aims to analyze the behavior of successful employees in the automobile’s sales department with the intention of benchmarking the performance of the sales operation management team leading to increased/improved efficiency, effectiveness and productivity. After initial analysis of the collected event logs, it was found out that although each employee in the sales department has played a role in the selling car process, but the time spent in each stage to accomplish the assigned job, in addition to the accuracy of the tasks performed by each individual, were not the same. Accordingly, it was realized that 3% of the sales staff could not achieve the selling targets successfully and therefore they were ranked amongst the bad sellers. However, 30% of the employees could outperform the defined selling targets and therefore they were ranked amongst the excellent sellers, while 67% of the salespeople exhibited an average performance and therefore they were considered as the normal sellers. Consequently, the appliance of the Fuzzy Miner technique could help the sales administrators to track, trace, visualize and simulate the behavior of excellent and bad sellers in novel ways. The discovery and revelation of such information could be beneficial to improve the overall performance of the sales department leading to increased amount of sales, improved customer satisfaction and the emergence of more opportunities for the automobile company.


ศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ Improving Sales Process of an Automotive Company with Fuzzy Miner Techniques

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 125
Previous: การหาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนการ
Next: การวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิค Fuzzy Miningและ Inductive Miner
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code