การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ
Preparation of Smart Card Data for Food Purchase Analysis of Students through Process Mining
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ว่าที่ร้อยตรี นรภณ จ๋อยฟอง
Mr. Norrapon Joyfong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (Ms.IT)
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE ICT & Knowledge Engineering 2019 Conference November 20-22 2019, Siam University

การอ้างอิง|Citation

นรภณ จ๋อยฟอง. (2562). การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Joyfong N. (2019). Preparation of smart card data for food purchase analysis of students through process mining. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการเตรียมข้อมูลเพื่อทำเหมืองกระบวนการ จากการนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหลายรูปแบบและหลายแหล่งข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์  CSV เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม DISCO ขั้นตอนการนำข้อมูลมาประกอบเข้าด้วยกันต้องใช้เทคนิคในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลมาจากหลายแหล่งข้อมูล และถูกจัดเก็บหลากหลายชนิดไฟล์ ข้อมูลมีรูปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ไม่สามารถระบุคีย์หลักที่จะใช้ร่วมกันสำหรับอ้างอิงไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องใช้เทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อส่งออกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ CSV นำข้อมูลที่ส่งออกประมวลผลต่อด้วยโปรแกรม Disco  ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูล  2. ปรับรูปแบบข้อมูล           3. จัดเก็บและเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลบนฐานข้อมูล 4. ส่งออกข้อมูลและทดสอบนำเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม Disco วิธีการที่นำเสนอนี้ได้ทดลองตรวจสอบฐานข้อมูลด้วยการสุ่มตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม Disco ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV ประมวลผลด้วยโปรแกรม Disco ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี


Abstract

This research presents data preparation techniques for the Data Mining Process. The information that was stored in various formats and data sources in the form of a CSV file for processing with the DISCO Program and the process of combination of data need techniques to get the right information. Since the data came from many sources and was stored in various file types, the data have different storage formats that could not specify a primary key to be used as a reference for related data files. It needed the data preparation techniques to find the correlations of data that could be used together to export the file in CSV format. The exported data are processed with the Disco Program which has the research process as follows: 1. Collect data 2. Adjust the data format. 3. Store and correlate the data on the database. 4. Export the data and test to import the data by Disco Program. This presented process checked the database with a random check back and reviewed the information with the Disco Program which has accurate results and can export the data file to CSV file format processing with Disco Program. It has an excellent result.

Keyword: Smart Card Data, Food Purchase Analysis, Process Mining, Disco Tool.


  การเตรียมข้อมูลการซื้อขายอาหารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการทำเหมืองกระบวนการ

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code