Tags: โครงงาน 2562
การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง

รวิษฎา เจริญสุข. (2562). การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ

พัลลพ แจ้งเสม, พิพรชัย บุญจีนมาก และ มนทิรา ฉัตรเงิน. (2562). โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการฟิตเนส

พีรทัต แก้วกระจ่าง และ ธนวัฒน์ พฤกษาชีวะ. (2562). ระบบบริหารจัดการฟิตเนส. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.