โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ
Motiongraphic: Royal  Dairy  Farming Project
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพัลลพ แจ้งเสม, นายพิพรชัย บุญจีนมาก, นางสาวมนทิรา ฉัตรเงิน 
Mr. Phanlop Jangsem, Mr. Pipornchai Boonjeenmak, Miss Montira Chatngern
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร  ธนานันท์
Mr. Pasakorn  Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

พัลลพ แจ้งเสม, พิพรชัย บุญจีนมาก และ มนทิรา ฉัตรเงิน. (2562). โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ  (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการโคนมในพระราชดำริขึ้น จัดทำเพื่อขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาแนวทางของโครงการโคนมในพระราชดำริ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลโครงการโคนมในพระราชดำริ ศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยการใช้ทฤษฎีด้านการออกแบบ และการจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 Adobe Premiere Pro CC 2018 และ Adobe After Effects CC 2018 ในการพัฒนา

คำสำคัญ : โมชั่น, กราฟิก, โครงการโคนมในพระราชดำริ


Abstract

The Royal Dairy project was established as a medium of dissemination of ideas and ways of living from KING RAMA 9, to the youth and people who want to learn. The team collected the data about The Royal Diary project and learned how to do each process, and create graphics by use the theory of design. The composition of the pictures used Adobe Illustrator CC 2018 Adobe Premiere Pro CC 2018 and Adobe After Effects CC 2018 in developing this work.

Keywords : Graphic, Motion, Royal Dairy Project


โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ | Motiongraphic: Royal  Dairy  Farming Project

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 667
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print