การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง
Motion Graphic for Dissemination of knowledge about Heavy Metals in Cosmetics
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรวิษฎา เจริญสุข
Miss Ravisada Charonesuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี
Miss Thossaphorn Tiensiri
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

รวิษฎา เจริญสุข. (2562). การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

        จุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์เห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมประเทศไทยมีครีมหรือเครื่องสำอางหลากหลายรูปแบบที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยโดยอาจมาได้ในหลาย ๆ รูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการใส่สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สารเคมีอันตรายแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทำให้ผิวขาวนุ่มเนียนซึ่งสารเคมีเหล่านี้ มักจะให้ผลที่ดีในระยะสั้นแต่ส่งผลเสียในระยะยาวต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโมชั่นกราฟิกประกอบไปด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe After Effects และโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในการพัฒนาผลการดำเนินจุลนิพนธ์นี้ พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องสารเคมีที่ปนเปื้อนในเครื่องสำอาง เมื่อดูโมชั่นกราฟิกจบก็จะมีความรู้เรื่องสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง

คำสำคัญ: สารอันตรายในเครื่องสำอาง, โมชั่นกราฟิก, สื่อให้ความรู้


Abstract

The objective of this thesis is to provide knowledge and benefits of the importance of choosing cosmetic products in various forms. In Thailand, there are lots of beauty products that are not safe and may come in many forms. Among the products, some seller add substances that are unhealthy to consumers. Each chemical substance has different properties, like in a very short period of time it can make consumers’ skin become soft and white, however, it damages the skin in long term too. In order to create this project, the designer used Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects and Adobe Premiere Pro CS6. While developing the project, the creator studied that many people do not know about the harmful chemical substances in the cosmetics. After audiences watch this motion graphic project, they will be aware of these dangerous substances.

Keywords:  chemical substances in cosmetics, motion graphic, beauty produts.


การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง | Motion Graphic for Dissemination of knowledge about Heavy Metals in Cosmetics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 950
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code