Tags: KRU 2020
เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท

เอก บำรุงศรี และธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2563). เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (หน้า 478-487). มหาวิทยาลัยราชภัฏการญจนบุรี.

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน. (2563).ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (หน้า 488-498). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, โชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ และ ปริวรรต องค์ศุลี. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 463-477). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.