Tags: อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ - Mr. Wuttikon Jariyatontivait
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (หน้า 229-235). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย.

การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก

นาคินทร์ เกาะสมบัติ. (2561). การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งและบำรุงรักษาสวิตช์ป้องกันฉุกเฉินในระบบการขนส่ง

ธรรมรงค์ ประทุมศิริ. (2562). การติดตั้งและบำรุงรักษาสวิตช์ป้องกันฉุกเฉินในระบบการขนส่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ฟอร์ด รุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชัชรินทร์ การนอก. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ฟอร์ด รุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้าน AAA

ฉมาธร กุยศรีกุล, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. (2561). การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้าน AAA. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(2), 26-34.