การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

Last modified: July 14, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ
Research Article: Design and analysis of deflection and safety values of a low-cost wastewater treatment cap machine
ผู้เขียน|Author: ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง |Chanchai Wiroonritichai, Wuttikon Jariyatontivait, Wizhayathorn Rangsithan, Putthipong Khunsong
Email:
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Mechanical, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” 18-19 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย | The Third National Engineering and Construction Conference (The 3rd NECC)

การอ้างอิง|Citation

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (หน้า 229-235). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย.

Wiroonritichai C., Jariyatontivait W., Rangsithan W., & Khunsong P. (2023). Design for cost reduction and analysis of safety for pump base frame with finite element. In The 14th Hatyai National and International Conference (pp.229-235). Bangkok: Eastern Rajamangala University of Technology Uthen Tawai area.


บทคัดย่อ

ในอดีตการเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ชะแลงงัดและใช้เหล็กเกี่ยวขึ้นมาและใช้แรงงาน 3 คนในการยกขึ้น จึงมีการออกแบบและสร้างเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการแม่แรง ใช้เหล็กกล่องสร้างเป็นโครงติดล้อเข้าไปนำแม่แรงตั้งไว้ตรงกลางโครง และใช้แท่งเหล็กข้ออ้อยห้อยตะขอทำเป็นที่เกี่ยวฝาท่อ ใช้งานโดยการนำตะขอเกี่ยวฝาท่อ แล้วทำการปั๊มแม่แรงฝาท่อก็จะถูกดึงขึ้นมา โดยการเปลี่ยนล้อให้เป็นแป้นหมุนล็อคเบรก ใช้เหล็กกล่องสวมเพื่อเพิ่มความสูงของเครื่องในการใช้งานที่ต่างกัน ออกแบบอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อใหม่ให้สามารถเพิ่มและลดความกว้างในการเกี่ยวฝาท่อได้โดยใช้ท่อกลมดำ 2 ท่อนมาสวมกัน และทำจุดติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งรอกโซ่มือสาวใช้ในการยกปั๊มบ่อบำบัดขึ้นมาบำรุงรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านการคำนวณเพื่อรับน้ำหนักฝาบ่อบำบัด 300 kg ผลการสำรวจเพื่อปรับปรุงเครื่องเปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย พบว่าต้องคำนึงถึงการรับแรงจากการใช้งานที่แตกต่างกันไป ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และได้ทำการคำนวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่รับแรงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ คือ โครงเหล็กและอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อ เพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องและได้ค่าความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งโครงของอุปกรณ์หลังจากปรับปรุงขณะใช้งานจะรับแรงรวมทั้งหมดที่ 3,000 N เมื่อคำนวณแล้วได้ค่าความปลอดภัยวัสดุ เท่ากับ 5.849 และระยะโก่งตัว เท่ากับ 1.094 mm. ซึ่งได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และอุปกรณ์เกี่ยวฝาท่อบ่อบำบัดจะใช้ท่อเหล็กดำ 2 ขนาดที่สวมกันไว้อยู่ ต้องคำนวนแยกกันเพื่อให้ได้ค่าความปลอดภัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ท่อเหล็กดำทั้ง 2 ขนาดรับแรงอยู่ที่ 3,000 N ผลของการคำนวณ ท่อเหล็กดำขนาด 42.4 mm.ได้ค่าความปลอดภัยของวัสดุ เท่ากับ 5.161 และค่าระยะโก่งตัว เท่ากับ 0.072 mm. ซึ่งผลของการคำนวณของท่อเหล็กดำในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

คำสำคัญ: ฝาท่อบำบัดน้ำเสีย, ไฟไนต์เอลิเมนต์, การโก่งตัว, ค่าความปลอดภัย


ABSTRACT

In the past, the inspection and maintenance of the wastewater treatment pond system, the building technician opens and closes the cover of the sewage treatment pond by using the device to turn on/off the cover of the wastewater treatment pond and use 3 labors to lift it that uses the hydraulic jack principle to pull the cap up. This is used as a device on the treatment pond that can increase-decrease the width, which has to be calculated to carry the weight of the treated pond 300 kg and use a chain hoist to drain the treatment pond. Results of survey and improve the device to turn on/off the cover of the wastewater treatment pond. It was found to consider the increased loads due to different adjustments and applications. The author has designed it with a ready-made program. And have calculated the strength of the parts receiving the load with Finite Element analysis, for example, Steel structures and pipe fittings, pipes to obtain correct dimensions and obtain engineering safety parameters with the thickness of the service time calculation apparatus will bear the total load of 3,000 N, compared to the safety factor of 5.849 And deflection of 1.094 mm. Which is the value in the safe system according to engineering principles and pipe fittings. Two sizes of black steel pipes that are worn on each other must be calculated separately in order to get the opinion. Accurate and clean. Black steel pipes bear the load at 3,000 N, the result of the calculation. Black steel pipe size 42.4 mm. Has a safety factor of 5.161 and a deflection value of 0.072 mm.

Keywords: Wastewater Treatment Pond, finite element, Deflection, Safety Factor.


การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 121
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code