การถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล

Last modified: May 6, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล
Reproduction and Estimation of Sanitary Systems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวนราช สุธรรมนิธิ
Mr. Wanarach Suthamnithi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
Mr. Wuttikon Jariyatontivait
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

วนราช สุธรรมนิธิ. (2562). การถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล ซึ่งได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงาน ณ บริษัท อัลฟา อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในระหว่างโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม วิธีการและกระบวนการถอดแบบและประมาณการวัสดุที่ต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งในงานระบบสุขาภิบาลจากแบบแปลนทางวิศวกรรม ตลอดจนการจัดเตรียมตารางวัสดุได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นลำดับแรก จากนั้นทำการคำนวณต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาสำหรับประกวดราคา จากการถอดแบบงานระบบสุขาภิบาลทั้ง 5 หมวดงานได้แก่ ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำฝน ระบบน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และงานไฟฟ้าสำหรับสุขาภิบาล พบว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการรวมทั้งสิ้น 19,326,843.60 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอไว้ในเอกสารโครงงานสหกิจศึกษาอย่างชัดเจน

คำสำคัญ: การถอดแบบ, การประมาณราคา, ระบบสุขาภิบาล


Abstract

This cooperative presents work experience on the reproduction and estimation of sanitary systems, which were studied at Alpha Electric Engineering Company Limited, during the cooperative education program of Siam University. The methods and procedures of the reproduction, estimating the required material usied for sanitary system installation from the engineering drawings. Then, the calculation of costs of material, labour and overhead could lead to the bill of quantity document for tender were presented. From the information of the reproduction of the sanitary systems in all 5 work categories: cold water system, strome drain system, soil waste and vent system, wastewater treatment system, and electrical for sanitary system, found that there were total costs about 19,326,843.60 Baht of the project. All of these were described in details of the thesis.

Keywords: Reproduction, Estimation, Sanitary Systems.


การถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล|  Reproduction and Estimation of Sanitary Systems

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 847
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code