Tags: Nursing Articles 2017
ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์

นวลน้อง วงศ์ทองคำ, สีอรุณ แหลมภู่, พุทธวรรณ ชูเชิด และ สุวรรณา เชียงขุนทด. (2560). ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560. ปทุมธานี: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี.

ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล

พุทธวรรณ ชูเชิด และ สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร. (2560). ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 18(35), 65-80.