Tags: รายงานการประชุมวิชาการ ภาควิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 2561

รายงานการประชุมวิชาการ ภาควิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 2561|Radio-Television-Film Conference Proceeding 2019

การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์