การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์

Last modified: June 25, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์
Research Article: The Video Shooting with Digital Single Lens Reflex (DSLR) Camera in Television Program
ผู้เขียน/Author: ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง | Nutthawut Singnongsuang
Email: winter-nut@hotmail.com
คณะ/สาขาวิชา: ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพ 10160
Department Department of Radio-Television-Film of Communication Arts, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานสืบเนื่อง “การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ชุมชนโลกาภิวัฒน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล Glocalization to Digitized Thailand”

เอกสารอ้างอิง

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2562). การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์. ใน รายงานการประชุม  การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 “ชุมชนโลกาภิวัตน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล” (หน้า 52). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ สำหรับงานการถ่ายภาพนิ่ง โดยนำมาประยุกต์ใช้ในโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์รายการ “แอนิเมชั่นคลับแซด” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งผู้เขียนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ทีมงานผู้ผลิตรายการได้นำกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) มาใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผลของการบันทึกภาพไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีคุณภาพ สามารถออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ในระบบภาพความละเอียดสูง (High Definition : HD) ได้ และปัจจุบัน นวัตกรรมของกล้อง DSLR ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีคุณสมบัติการใช้งานและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้กล้อง DSLR เพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงานด้านการสื่อสารมวลชนมีมากขึ้นตามไปด้วย จุดเด่นคือ การควบคุมระยะชัด การถ่ายวิดีในสภาพแสงที่น้อย และประหยัดงบประมาณ

คำสำคัญ: กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว, รายการโทรทัศน์


ABSTRACT

The article aims to study the use of DSLR (Digital Single Lens Reflex), a camera for still photography that can be adapted to filming moving pictures. In producing the television program called “Animation Club Z,” broadcast on ThaiPBS Channel (Thai Public Broadcast Service), where the writer was a director of photography, camera team uses DSLR to record the video. The video files are excellent for being broadcast in a high definition. Nowadays, the innovations in DSLR camera have been designed and developed to function more effectively, resulting in an increase in the use of DSLR in mass media. A DSLR camera is highlighted by their ability to control the depth of field, shoot in the low light environment and reduce the cost of production.

 

Keywords: Cinematography, Digital Single Lens Reflex Camera, Animation Club Z.


การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์

Communication Arts (Radio-Television-Film), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1039
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print