Topics: Bachelor Degree
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

ศุภนิดา เปียมาลัย,นภัสกร นำพรชวาลรุ่ง และลลิตา เกิดสันเทียะ. (2566). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.