Topics: รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายนอก)|Research Report(External Research Funding)

External research funding

You are here:

Prevalence และแอนติบิโอแกรมประวัติของการแยกเชื้อ Staphylococcus Aureus จากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครประเทศไทย (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2563)

การเปลี่ยนแปลงจลนพลศาสตร์ของการคั่วและองค์ประกอบทางเคมีของกาแฟโรบัสต้าระหว่างการคั่ว โดยใช้อากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550

ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา