การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง

Last modified: March 7, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อรายงานการวิจัย: การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง
Research Report: The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model
ผู้เขียน|Author: ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์, ดร.มัตถกา คงขาว, ดร.คทาวุธ นามดี, ดร.นฤมล ภุมมาพันธ์, ดร.ชานนท์ ตลอดไธสง และผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ | Dr. Sarawut Lapmanee, Dr. Mattaka Kongkow, Dr. Katawut Namdee, Dr. Narumol Bhummaphan, Dr. Chanon Talodthaisong and Asst. Prof. Dr. Sirinan Kulchat
Email: sarawut.lap@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Medicine,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง | The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model

การอ้างอิง|Citation

ศราวุธ ลาภมณีย์, มัตถกา คงขาว, คทาวุธ นามดี, นฤมล ภุมมาพันธ์, ชานนท์ ตลอดไธสง และศิรินันท์ กุลชาติ. (2566). การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง (รายงานการวิจัย). คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Lapmanee S., Kongkow M., Namdee K., Bhummaphan N., Talodthaisong C., & Kulchat S. (2023). The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model. (Research Report). Faculty of Medicine, Siam University.


บทคัดย่อ

     การพัฒนาและการปรับปรุงการรักษาบาดแผลยังต้องมีวิธีการสมัยใหม่เพื่อนำมารักษาปิดแผลและต้องไม่มีผลข้างเคียง งานวิจัยนี้สังเคราะห์เจลาตินโฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของวานิลลินและเฟอริกไอออน (GVF) การสังเคราะห์เจลาตินไฮโดรเจล GVF/AGP-AgNP สูตรนี้มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพสามารถห่อหุ้มและเข้ากันได้ดีกับอนุภาคเงินและสารแอนโดรกราโฟไลด์ (AGPAgNPs) และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ นอกจากนี้ AGP-AgNPs เร่งการสมานรอยแผล เพิ่มปริมาณ คอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงและต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในจานวุ้นเพาะเลี้ยง มากไปกว่านั้น เจลาตินไฮโดรเจล GVF/AGP-AgNP สามารถเร่งอัตราการสมานแผลและปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่แผลผ่าตัดในหนูแรทตลอดระยะเวลาการรักษา 28 วัน โดยการลดระยะช่วงการอักเสบของแผลและเร่งให้แผลเข้าสู่ช่วงการซ่อมแซมและปรับรูปร่าง ผลการย้อมสี H&E และสี Masson’s Trichrome พบว่า แผลมีปริมาณเซลล์ชักนำการอักเสบลดลงและการสะสมคอลลาเจนเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณยีนควบคุมหรือส่งเสริมการสมานแผลด้วยเทคนิค qRT-PCR พบว่า ยีน TGF-β1, EGF, VEGF, MMP1, collagen 1 และ collagen 3 เพิ่มขึ้นในขบวนการหายของแผลมากกว่าไฮโดรเจลทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น เจลาตินไฮโดรเจล GVF/AGP-AgNP ไม่มีความระคายเคืองผิวหนังของกระต่ายตามแนวทาง OECD สำหรับเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ดังนั้นไฮโดรเจลสูตรนี้จึงเป็นวัสดุชีวภาพสมานแผลที่มีความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองผิวหนัง ซึ่งสามารถนำมาศึกษาในระดับชั้นคลินิกถัดไป

คำสำคัญ: แอนโดรกราโฟไลด์, เจลลาตินไฮโดรเจล, อนุภาคเงินนาโน, การระคายเคืองผิวหนัง, การสมานแผล


ABSTRACT

The advancement and optimization of wound healing necessitate the application of contemporary wound closure techniques devoid of adverse side effects. In this study, a gelatin hydrogel incorporating vanillin and ferric ions (GVF), was meticulously synthesized. Furthermore, the synthesis of GVF hydrogels containing andrographolide-encapsulated silver nanoparticles (AGP-AgNPs) was diligently executed. These GVF/AGP-AgNP hydrogels exhibited remarkable biocompatibility while demonstrating no evidence of toxicity. Additionally, GVF/AGP-AgNP hydrogels showed the capacity to accelerate the wound healing process by stimulating collagen production in cultured dermal human cells and exhibiting antibacterial activity. Furthermore, in a 28-day treatment regimen involving rats with surgically induced wounds, the GVF/AGP-AgNP hydrogels not only expedited wound healing but also effectively reduced the bacterial colonies by attenuating the inflammatory phase of the wound, thereby expediting the transition to the proliferation and remodeling phase. Histological analyses, encompassing H & E and Masson’s trichrome staining, showed the presence of inflammation-inducing cells and heightened collagen deposition at the wound site. In addition, qRT-PCR analysis unveiled an upregulation of genes associated with the promotion of wound healing, including TGF-β1, EGF, VEGF, MMP1, collagen 1, and collagen 3, in comparison to the control hydrogel. Furthermore, the GVF/AGP-AgNP hydrogels exhibited nonirritating properties when applied to rabbit skin, in alignment with the OECD guidelines for cosmetics and hazardous substances. Taken together, this formulation of bioactive hydrogel presents itself as a safe and non-irritating biomaterial for wound dressing, warranting further investigation at the clinical level.

Keywords: curcumin, hydr0ogel, inflammation, wound healing, wound dressing.

 


การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง|The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม:

Faculty of Medicine, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code